Γωνιόκρανο PVC Knauf Thermoprosopsis

PVC γωνιόκρανο Knauf Thermoprosopsis με πλέγμα 10x10cm για διαμόρφωση γωνιών και ενίσχυση γωνιών για γωνίες 90ο

Γωνιόκρανο PVC Knauf Thermoprosopsis